Dzisiaj jest: 14 sierpnia 2020

UWAGA, UWAGA! KONKURS- BIBLIOTECZNA WIOSENKA CZEKA NA LISTY OD DZIECI :)

Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach ogłasza konkurs na „List do Wiosenki”. Konkurs jest organizowany w ramach Wielkiej Ligi Czytelników i ma charakter literacko-plastyczny i skierowany jest do dzieci z Gminy Dziemiany i odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: a) przedszkole b) szkoła podstawowa, kategoria I (klasy 0-1) c) szkoła podstawowa, kategoria II (klasy 2-3).

Prace konkursowe należy dostarczać lub nadsyłać do 15.05.2020 r. na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach, ul. 8 Marca 14.

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter literacko-plastyczny, adresowany jest do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z Gminy Dziemiany.

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: a) przedszkole b) szkoła podstawowa, kategoria I (klasy 0-1) c) szkoła podstawowa, kategoria II (klasy 2-3).

3. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie z zachowaniem zasad pisania listu
przy wykorzystaniu następujących technik do wyboru: pisanie, malowanie, rysowanie, wydzieranie itp. W przypadku przedszkolaków dopuszczalna jest forma plastyczna listu, np. rysunek, prace uczniów klas 0-1 powinny zawierać min. kilka wyrazów, a uczniów klas 2-3- minimum 3 zdania – napisane samodzielnie i odręcznie.
Format prac: na kartce o wymiarach nie większych niż A-4.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do pracy zgłoszenia oraz zgody rodzica/prawnego opiekuna. Każda z prac powinna być czytelnie opisana ( na osobnej kartce w małej kopercie) i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora (drukowanymi literami), wiek, klasa/ grupa przedszkolna – pełna nazwa, adres i telefon szkoły/placówki oraz numer telefonu rodzica.

5.Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Rodzic / opiekun prawny może wyrazić dodatkową zgodę na opublikowanie fotografii zawierających wizerunek swojego dziecka wykonanych podczas uroczystego wręczenia nagród
w prasie i mediach, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora prac (bez ograniczeń czasowych i ilościowych).
Wówczas do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie wizerunku, która jest dostępna na stronie internetowej biblioteki (załącznik nr 1 do Regulaminu) – osobno (NIE przyklejoną do pracy).

6. O przyznaniu nagród zdecyduje do 1 czerwca 2020 r. jury powołane przez organizatora.

7. Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę: oryginalność kompozycji, jakość artystyczną i estetyczną, zgodność tematyczną.

8. W konkursie zostaną przyznane nagrody książkowe/rzeczowe, laureaci zostaną poinformowani
o wynikach konkursu telefonicznie.

9. O terminie uroczystego wręczenia nagród poinformujemy w późniejszym terminie.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji prac na stronie i fb biblioteki oraz gminy.

11. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 58 6816687 lub e-mail: biblioteka@dziemiany.pl

Regulamin List do Wiosenki zaakceptowany przez Rodo

List do Wiosenki wiersz

Wiosenka konkurs