Dzisiaj jest: 21 lutego 2019

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

§1

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien okazać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) lub legitymację szkolną w przypadku uczniów.

4. Podpisując kartę zapisu czytelnik wyraża zgodę na:

  • udostępnianie swoich danych osobowych do prowadzenia działalności statutowej biblioteki, w szczególności rejestracji czytelników i wypożyczeń, statystyki, egzekwowanie nie zwróconych zasobów bibliotecznych
  • przestrzeganie niniejszego regulaminu.

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

6. O zmianie adresu zamieszkania należy każdorazowo poinformować bibliotekę.

§2

1. Obowiązkiem czytelnika przy każdorazowym korzystaniu z wypożyczalni jest okazywanie karty bibliotecznej, którą otrzymuje przy zapisie. Na podstawie karty bibliotecznej czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne lub poprosić o przedłużenie terminu ich zwrotu.

2. Zagubienie karty bibliotecznej należy zgłosić bibliotekarzowi i ponieść opłatę za duplikat zgodnie z cennikiem opłat regulaminowych.

3. Czytelnik zobowiązany jest poinformować bibliotekę o wszystkich zmianach dotyczących zobowiązania bibliotecznego.

§ 3

Od stycznia każdego roku są aktualizowane dane osobowe czytelników. Każdy czytelnik, który po raz pierwszy w danym roku korzysta z biblioteki ma obowiązek okazać ważny dokument tożsamości.

§ 4

1. Po okazaniu karty bibliotecznej czytelnik zwraca wypożyczone książki i rejestruje wybrane.

2. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w ich doborze, korzystaniu z katalogów, komputerów itp.

3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki (lub więcej za zgodą bibliotekarza) oraz 2 materiały audiowizualne na okres 1 miesiąca, z wyjątkiem: książek popularnonaukowych, których ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.

§ 5

1. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem , jeśli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

2. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

3. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych. Czytelnik pokrywa, zgodnie z cennikiem także koszty upomnień.

4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uregulowania kar, Biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Jeśli pomimo upomnień czytelnik nie zwróci wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uiści należnych opłat zostaje zawieszony w swoich prawach do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.

6. Biblioteka nie ma obowiązku wysyłania upomnień.

7. Biblioteka ma prawo pobierać opłaty bez wysyłania upomnień.

8. Wszystkie zobowiązania dłużników rozliczane są w bibliotece do sześciu miesięcy po przekroczeniu terminu zwrotu książek.

9. Jeśli czytelnik pomimo upomnień nie zwróci wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uiści należnych opłat, biblioteka może dochodzić swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

10. Czytelnik ponosi wszystkie koszty związane z czynnościami zmierzającymi do odzyskania nieoddanych w terminie materiałów bibliotecznych: wszystkich upomnień, kary za przetrzymanie, ustalenia aktualnego adresu, sądowe i komornicze.

11. W szczególnych sytuacjach dyrektor Biblioteki może umorzyć karę częściowo lub całkowicie.

§ 6

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek stanowiących majątek BIBLIOTEKI.

2. Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zagubienia książki osobiście odpowiada czytelnik powyżej 18 roku życia, natomiast za dzieci do 18 roku życia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Po uzgodnieniu z bibliotekarzem, za zagubioną lub uszkodzoną książkę należy odkupić nową, oddać inną nie mniejszej wartości lub można za nią zapłacić. Na wpłacone sumy z tytułu upomnienia, zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 7

1. Czytelnik ma obowiązek znać aktualny regulamin i stosować się do jego zapisów.

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.